Skip to main content
Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Uitgangspunten

De Stichting PCPO stelt zich ten doel onderwijs aan te bieden aan de leerlingen die zijn ingeschreven op de scholen, dat is gebaseerd op "de Heilige Schrift, zoals deze eeuwenlang beleden is in de Protestant Christelijke Kerken in Nederland"(Statuten artikel 2).
Wij geloven dat God barmhartig en rechtvaardig is. In de bijbel zien we dit verwoord in de meest bekende tekst:

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen
die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3:16(NBV)

Wij geloven dat mensen de opdracht hebben om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dit zien we verwoord in de Bijbeltekst:
 

‘ Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.”
Marcus 12:29-31(NBV)

In de uitwerking van deze boodschap laat de stichting zich leiden door de verantwoordelijkheid die we hebben tegenover onze omgeving; de ouders, de leerlingen, de leerkrachten en de wereld waarin we leven. Dit alles in het licht van de opdracht zoals deze onder meer in de Bergrede tot uitdrukking kwam. Jezus beschrijft daarin de houding van ons tegen de zwakkeren in de samenleving: de armen van geest, de vredestichters en zij die rechtvaardigheid nastreven hebben onze speciale aandacht.

Deze opdracht is de concrete toepassing van onze verantwoordelijkheid.

We willen deze omgeving benaderen vanuit de waarden die in de Christelijke boodschap zijn verwoord. Dat doen we vanuit de zekerheid dat deze waarden kinderen en volwassenen tot goede burgers van onze samenleving maken. Deze waarden willen wij delen met anderen ongeacht hun geloofsovertuiging. Wij zijn van mening dat hetgeen de Bijbel te bieden heeft goed is voor allen.

In die zin willen wij de ander open tegemoet treden in het vertrouwen dat de aangeboden waarden zijn gestoeld op het Woord van God. Met de ander willen we de discussie aangaan, niet met het doel de ander te overtuigen van ons gelijk, maar om met hen te kijken naar het goede in de Woorden van God. Onderwerp van het gesprek is de wijze waarop de “buitenwereld” zich aan ons laat zien en de keuzes die wij daarin willen maken. Uiteindelijk willen we de kinderen laten groeien tot volwassenen die op hun eigen manier verantwoorde beslissingen nemen voor hun toekomst.

Mensen die op een goede wijze hun verantwoordelijkheid willen nemen, moeten goed toegerust zijn om de juiste beslissingen te nemen. Het onderwijs dat wij aanbieden is van een zodanige kwaliteit dat onze kinderen zich maximaal kunnen ontplooien. Dit stelt hoge eisen aan de leerkrachten waar het gaat om de wijze waarop wij kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling. Onze Stichting kan dat alleen bereiken, indien allen die bij onze organisatie betrokken zijn, voortdurend zoeken naar onderwijs dat kinderen maximaal toerust om in het vervolgonderwijs optimaal te kunnen functioneren. Werknemers zijn elkaar tot steun in een gezamenlijk zoeken naar een schoolorganisatie die samen met de ouders de leerlingen helpen ontwikkelen tot mensen die op hun eigen manier gestalte geven aan de Christelijke waarden. We verwachten van leerkrachten dat zij de christelijke identiteit van de school vanuit hun geloof kunnen uitdragen op basis van de identiteitsnotitie.  De schoolorganisatie is daarom zo ingericht dat alle betrokkenen - werknemers, ouders, leerlingen en overheden - weten wat van elkaar verwacht wordt.

Voor het bestuur geldt daarom: verantwoord onderwijs voor onze kinderen.

Identiteitsnotitie

De volledige notitie "Identiteit" kunt u hier vinden.

Klik hier voor de samenvatting.