Skip to main content

Leerlingdossiers

De procedures rondom het leerlingdossier roepen wel eens vragen op bij scholen of ouders. Hoe lang moet elk onderdeel bewaard worden en hoe werkt het inzagerecht van ouders? Hieronder vindt u de belangrijkste spelregels met betrekking tot het leerlingdossier. Het leerlingdossier is een dossier dat een school bijhoudt over een kind. Het leerlingdossier bestaat uit de leerlingadministratie, een onderwijskundig rapport en soms ook een psychologisch rapport. De leerlingadministratie bevat gegevens over verzuim, in- en uitschrijving en gegevens van leerlingen en hun ouders die nodig zijn voor het berekenen van de bekostiging. Het onderwijskundig rapport geeft inzicht in de resultaten van een leerling, zijn houding, het schooladvies en eventuele aandachtspunten. De precieze invulling van het rapport is niet wettelijk vastgelegd. Wanneer een kind heeft deelgenomen aan een psychologisch onderzoek, worden de resultaten hiervan bij het leerlingdossier gevoegd.

De bewaartermijnen

De twee componenten van het leerlingdossier hebben eigen bewaartermijnen. De leerlingadministratie moet vijf jaar worden bewaard nadat de leerling is uitgeschreven. De gegevens voor het berekenen van betalingen moeten worden vernietigd binnen acht weken nadat de leerling van school is. Het onderwijskundig rapport en het psychologisch rapport dienen te worden vernietigd binnen twee jaar nadat een leerling van school is. Een school voor voortgezet onderwijs (VO) kan bij de toelating van een kind vragen om inzage in het psychologisch rapport. De school kan het rapport gebruiken om het kind zo goed mogelijk op te vangen. De VO-school bewaart het rapport tot minimaal drie jaren en maximaal vijf jaren nadat het kind de school heeft verlaten. Na deze bewaartermijn kan de school de gegevens vernietigen of aan de ouders meegeven.  

 

Het inzagerecht van ouders.

Ouders hebben als wettelijk vertegenwoordiger van hun kind recht op inzage in het leerlingdossier. Ouders kunnen een afspraak met de school maken om het dossier in te zien. Hierbij is altijd iemand van de school aanwezig in verband met de privacy van anderen. Ouders mogen een kopie opvragen van het dossier en onjuiste informatie laten verbeteren of verwijderen. Ouders ontvangen een afschrift van het onderwijskundig rapport wanneer hun kind naar het voorgezet onderwijs gaat.

Inzage door derden

In enkele gevallen is de school verplicht om gegevens uit het leerlingdossier aan derden te geven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij: de aanvraag van een leerlinggebonden budget (rugzakje); de plaatsing van de leerling op een school voor speciaal onderwijs; de overgang naar een andere school, bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs. Voor de overige gevallen moeten de ouders eerst toestemming geven voordat derden gegevens uit het leerlingdossier van hun kind mogen inzien.

Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs
Capelle aan den IJssel
en
Krimpen aan den IJssel

 
is een onderwijsstichting die de oprichting en instandhouding beoogt voor christelijk basis- en speciaal basisonderwijs in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.
 
De organisatie telt 10 locaties voor basisonderwijs en 1 locatie voor speciaal basisonderwijs.

BEZOEKADRES

Kanaalweg 67
2903 LR Capelle aan den IJssel

POSTADRES

Postbus 31
2900 AA Capelle aan den IJssel

TELEFOON/MAIL/KVK

Telefoon: 010-4512197
E-mail: info@stichtingpcpo.nl
KvK Rotterdam
41126311

Waarom kiezen voor PCPO Capelle-Krimpen?

Onze Stichting heeft 9 uiteenlopende scholen waarin ruim 2000 leerlingen les krijgen. Bij onze medewerkers staat talentontwikkeling hoog in het vaandel. Door een klein stafbureau gaat er veel geld naar de scholen.

Medewerkers kunnen gebruikmaken van een reiskostenvergoeding, een goede pensioenregeling en een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van een collectiviteitskorting op een zorgverzekering.

Vervanging van leerkrachten is goed geregeld door middel van clustervervangers die in dienst zijn van de organisatie.