Skip to main content
Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Home  › ... Organisatie › GMR

GMR-informatie

De afkorting GMR staat voor gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR voert op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen’ overleg met het bestuur, vertegenwoordigd door de algemeen directeur. In dit overleg wordt gesproken over beleid dat het bestuur voornemens is uit te voeren. Daarnaast heeft de raad het recht om eigen initiatieven bespreekbaar te stellen. 

Er is een evenredige verdeling tussen het aantal ouders, als afgevaardigden van alle ouders die kinderen op onze scholen hebben en het aantal personeelsleden, als afgevaardigden van al ons personeel.

Vragen en opmerkingen kunt u kwijt bij uw "eigen" GMR schoollid of via gmrpcpock@gmail.com 

Ronald van Duijn
Ronald van Duijn
Mariette Mets
Mariette Mets
Arie Alexander van Eck
Arie Alexander van Eck
Gerard van den Langenberg
Gerard van den Langenberg

Wat doet de GMR?

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)  is het overkoepelende orgaan van alle medezeggenschapsraden. De raad bestaat uit oudervertegenwoordigers en leerkrachten van elk van de scholen. 

De GMR vergadert doorgaans zes keer per jaar. Werkgroepen die bepaalde onderwerpen uitzoeken en voorbereiden kunnen vaker bijeen komen. Op de agenda staan beleidsvoorstellen die door het College van Bestuur zijn voorbereid en waarover de GMR gevraagd of ongevraagd advies kan geven. Voor sommige beleidsvoorstellen is instemming van de GMR nodig. De regels hierover staan beschreven in een vastgesteld GMR-reglement. Belangrijke onderwerpen van de GMR zijn bijvoorbeeld: het zorgplan, het Bestuursformatieplan, het strategisch meerjarenplan en Passend onderwijs.

Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijke inspraakorgaan voor ouders en het schoolteam en is daarmee de overlegstructuur binnen de school waar ouders en leerkrachten formeel kunnen meewerken aan het schoolbeleid. De MR buigt zich over aangelegenheden betreffende de school en heeft de bevoegdheid tot het verlenen van instemming en het geven van advies ten aanzien van bepaalde onderwerpen. De nauwkeurig omschreven bevoegdheden zijn vermeld in een MR-reglement. Onderlinge afspraken en werkwijze zijn vastgelegd in een huishoudelijk reglement. 

Tijdens de vergaderingen wordt gesproken over allerlei onderwerpen die de school aangaan. Zo wordt jaarlijks het beleid besproken en de daarin benoemde speerpunten als ook mogelijke beleidswijzigingen inzake het onderwijs en de organisatie daarvan.